Vedtægter

Vedtægter for Hjerting Borgerforening
 
 
§ 1
Foreningens navn er Hjerting Borgerforening,
 
§ 2
Foreningens formål er at varetage borgernes fælles interesser.
 
§ 3
Foreningens geografiske område er Hjerting Sogn samt naturlige opland.
Som medlemmer kan alle borgere og grundejere, der er fyldt 18 år optages.
 
§ 4
Regnskabsåret er kalenderåret. Medlemskontingent må være betalt inden
udgangen af december måned. Bestyrelsen opkræver kontingentet.
 
§ 5
Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges af
den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan, hvis den enstemmigt finder det
fornødent, supplere sig med op til 2 yderligere medlemmer, som dog ikke
har stemmeret. Der er skiftevis 2 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant
og 3 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant på valg. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt og mødet
er varslet senest 4 dage før. Ved afstemninger, hvor stemmerne står
lige, er formandens stemme afgørende. 1. suppleant kan indkaldes af
bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems udtrædelse eller længerevarende
sygdom.
 
§ 6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den anses,
når den er lovligt indvarslet, for beslutningsdygtig, uanset det mødte
antal medlemmer. Den ordinære generalforsamling afholdes inden
udgangen af marts måned og indkaldes med 30 dages varsel ved
løbesedler eller bekendtgørelse i dagblad/lokalblad efter bestyrelsens
skøn, indeholdende frist for indsendelse af forslag.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen indgives skriftligt
til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær
generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel efter
bestyrelsens beslutning, og skal sammenkaldes af formanden i løbet af
højst 10 dage, hvis han får skriftlig krav herom af 2 bestyrel-
sesmedlemmer eller mindst 15 procent af medlemmerne med opgiven
dagsorden. Stemmeafgivelse foregår ved håndsoprækning, såfremt ingen
kræver skriftlig afstemning.
Et medlemskab har 1 stemme.
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 25 procent af medlemmerne er
fremmødte, og for at et forslag kan vedtages kræves 2/3 flertal. Såfremt
der ikke er 25 procent fremmødte, kan vedtægtsændringer vedtages på
en ekstraordinær generalforsamling, hvor der så kræves 2/3 flertal af de
fremmødte. Ellers er almindelig stemmeflertal afgørende.
 
§ 7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende
punkter:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastsættelse af kontingent.
Valg af: Bestyrelsesmedlemmer, suppleant, 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.
 
§ 8
Bestyrelsen tilstræber, at der mindst en gang om året bliver afholdt et
møde med foreninger i området, hvor en gensidig orientering om relevante
emner finder sted. Herudover skal bestyrelsen indkalde til borgermøde af
orienterende art.
 
§ 9
Foreningen kan kun opløses, når forslag herom er optaget som særskilt
punkt på dagsordenen ved indvarslingen til generalforsamlingen og mindst
2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Samme generalforsamling træffer
ligeledes beslutningom foreningens midlers anvendelse i tilfælde af opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til opløsning
af foreningen, indkaldes efter gældende bestemmelser i § 6 til ekstraordinær
generalforsamling. På denne kan en opløsning af foreningen finde sted,
såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, ligesom samme ekstraordinære
generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af den opløste forenings
midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 2. marts 2004.

Dirigent:
Tage Kristensen 
 

Hjerting.dk


Efter mange års tro tjeneste med at vedligeholde Hjerting.dk, blev det besluttet at 2019 måtte være året hvor det var tid til at overdrage Hjerting.dk til en yngre generation der kunne drive siden videre. Valget faldt på Hjerting Borgerforening.
 
Du kan læse mere om Hjerting Borgerforening her.

Læs mere her
Luthers Nøgle 2018


For 9. år i træk blev middelalderspillet om Luthers Nøgle med årets konfirmander en stor succes. Over 500 konfirmander og ca. 140 frivillige var mødt op i de smukke omgivelser i spejderlejren i Terp ved Bramminge. Vejrguderne var i år med os. - Højt humør og godt vejr gav de mange medvirkende en sjov, lærerig og spændende dag med at løse de mange opgaver.

Se billederne her!

Læs mere her
 • New Hair dsign
  - støtter hjerting.dk
 • Hjerting installationsforretning
  - støtter hjerting.dk


  Hjerting Installationsforretning har udarbejdet en række kvalitetsstyrings- og sikkerhedssystemer som gør virksomheden i stand til at håndhæve denne grundholdning.

 • Arkitektfirmaet TEKT A/S
  - støtter hjerting.dk


  Arkitekterne med det lokale kendskab.
  Tidligere Hallen og Nordby.

 • MacArtney
  - støtter hjerting.dk


  Worldwide Underwater Technology:  Vi er en global leverandør af undersøisk teknologi med speciale i design, fremstilling, salg og service af systemer til offshore-operatører.
    


 • Underbjergs Køreskole
  - støtter hjerting.dk


  Trafikskolen startede i 1993, først under navnet Underbjerg`s Køreskole (Hjerting), hvor der udelukkende blev undervist i personbil, men hurtigt ændrede dette sig til alle kategorier af kørekort og snart også til den erhvervsmæssige del af person- og godsbefordring.

 • ArkiverDK
  - støtter hjerting.dk


  Besøg mere end 5oo historiske lokalarkiver

 • EDC Poul Erik Bech
  - støtter hjerting.dk


  Hjertings lokale Ejendomsmægler

 • Hjerting Posten
  - støtter hjerting.dk


  Hjertings lokale avis.

 • Butikken
  - støtter hjerting.dk


  Butikken tilbyder en række lækre specialiteter og økologiske varer.
  Også stort udvalg i øl og vine.


 • Rema 1000
  - støtter hjerting.dk


  Rema 1000 på Havbakken 2 -  Hjertings nye dagligvarebutik.

 • Jon & Dittes Hus
  - støtter hjerting.dk


  Stiftelsen skal stilles til rådighed for borgerne i Hjerting til henholdsvis kulturelle og lokalhistoriske aktiviteter. Grandelauget, Jagtforeningen, Fiskeriforeningen, Borgerforeningen udpeger hver et medlem til bestyrelsen.

 • Hjerting El-og Vand
  - støtter hjerting.dk


  Forsyningen med el og vand varetages af henholdsvis Hjerting Transformatorforening, Hjerting Elforsyning og Hjerting Vandværk med fælles administration

 • Peters auto
  - støtter hjerting.dk


  Service til private og erhvervskunder af
  person og varevogne.

  dot EN GLADERE BILIST


 • Henriks cykler
  - støtter hjerting.dk


  Reparation af cykler Gl. Guldagervej 43.

 • Hjerting Badehotel
  - støtter hjerting.dk


  Hjerting Badehotel fejrer i 2014 ethundrede året for genopbygningen af Hotellet, efter det nedbrændte i 1914.

 • E-20 reklamebureau
  - støtter hjerting.dk


  E-20 reklamebureau er et fullservice reklamebureau med base i Esbjerg. Vores kernekompetencer omfatter bl.a grafisk design og udvikling af websites.


På Hjerting by´s hjemmeside kan du blive orienteret om, hvad der sker i Hjerting.
Du kan finde oplysninger og adresser på butikker og servicevirksomheder, offentlige virksomheder og institutioner, foreninger, bogbus, daginstitutioner og skoler samt lokalarkiv.

 
Her er en oversigt over, hvad der sker i Hjerting i den kommende måned.
Alle er velkomne til at indsende begivenheder, der kan have interesse for byens borgere.

Se alle arrangementer


Foreningens navn er Hjerting.dk med hjemsted i Hjerting, Esbjerg kommune.
Foreningen er upolitisk og uafhængig af organisationer og foreninger.

Foreningens formål.
At eje og drive en hjemmeside for Hjerting By.
At informere om hvad Hjerting kan tilbyde indbyggere og turister indenfor kultur, handel og service.

  
  skriv til os

 Facebook

  Copyright © 2013 Hjerting.dk. All Rights Reserved.