Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Hjerting Hjemmeside.
 
§ 1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er hjerting.dk med hjemsted i Hjerting, Esbjerg kommune.
Foreningen er upolitisk og uafhængig af  organisationer og foreninger.

§ 2 Foreningens formål.
- At eje og drive en hjemmeside for Hjerting By.
- At informere om hvad Hjerting kan tilbyde indbyggere og turister indenfor kultur, handel og service.
 
§ 3 Medlemskab.
- Som medlemmer kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og har tilknytning til Hjerting.
- Alle der har en betalt annonce på hjemmesiden er samtidig medlem af foreningen.
 
§ 4 Kontingent.
Driften af hjemmesiden finansieres ved annonceindtægter. Takster for annoncer, kontingenter m.v. fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 5 Generalforsamling.
- Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
- Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes pr. brev eller mail med min. 3 ugers varsel, vedlagt foreningens reviderede regnskab.
- Dagsordenen bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
-Indkomne forslag skal på dagsordenen, og bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
-Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen.
Stemmeret har alle foreningens medlemmer, Hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
-Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.
-Kandidater til ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet, og vælges med højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har lige mange stemmer.
-Afstemninger kan ske ved håndsoprækning, men på begæring af et enkelt medlem, skal afstemningerne og valg foregå skriftligt.
-Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger, og af forhandlingerne i det omfang dirigenten finder det rimeligt. Referater underskrives af dirigenten ig referenten og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

-Dagsordenen skal som min. omfatte følgende punkter: 

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af foreningens regnskab
Bestyrelsens forslag til takster for annoncer og årskontingent.
Fremlæggelse af budget til orientering.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Eventuelt.

 
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling.
-Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelses beslutter det, eller mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af hvilke punkter der ønskes behandlet.
-Indkaldelse sker pr. brev eller mail med den foreslåede dagsorden vedlagt, senest 30 dage efter begæringen er fremsat, og med mindst 14 dages varsel.
 
§ 7 Bestyrelsen.
-Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
-To bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og tre i ulige år.
-Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og referent, senest 14 dage efter generalforsamlingen.
-Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen, og den repræsenterer foreningen i alle forhold.
-Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
-Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, og når formanden finder det fornødent eller når min. 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Suppleanten kan deltage i møderne uden stemmeret.
-Indkaldelse til bestyrelsesmøder med dagsorden sker pr. brev eller mail senest 8 dage før mødet afholdes.
-Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
-Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
-Der tages referat af bestyrelsens beslutninger. Referatet sættes på som et punkt på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.
-Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg til den daglige drift af hjemmesiden, og fastsætter deres forretningsorden.
 
§ 8 Tegning.
-Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af formanden og min. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
-Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens indestående i pengeinstitutter til den daglige drift.
 
§ 9 Hæftelse.
-Forenings formue hæfter alene for foreningens forpligtigelser.
-Medlemmerne og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.
 

§ 10 Regnskab og formueforhold.
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til forelæggelse på generalforsamlingen.
Foreningens regnskabsår går fra dem 1. januar til den 31. december.
Regnskabet skal føres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.
Årsregnskab og status pr. 31. december afleveres til de generalforsamlingsvalgte revisorer inden udgangen af januar måned, underskrevet af bestyrelsen.
Overskud af enhver art skal tilfalde wwwhjerting.dk
Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning.
 
§ 11 Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges to kritiske revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen
Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå regnskabet og kontrollere, at det aflagt i overensstemmelse med § 10, og konstatere at beholdningerne er tilstede.
Revisorerne forsyner regnskabet med en påtegning. der skal indeholde oplysninger om revisiones omfang.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§ 12 Vedtægtsændringer.
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når min. 2/3 af de afgiven stemmer er for forslaget.
 
§ 13 Foreningens opløsning.
 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 2. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer være tilstede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget.
 3. Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny general-forsamling, hvor almindelig stemmeflertal afgør om foreningen skal opløses.
 4. På generalforsamlingen vælges et likvidationsudvalg til at realisere foreningens værdier.
 5. Det overskud der evt. fremkommer, anvendes til almennyttige eller kulturelle formål i Hjerting.
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj 2004.  
Dirigent: Jørgen Rehfeldt
På Generalforsamlingen valgtes som bestyrelse:
Tage Kristensen – Else Marie Jørgensen – Inger Madsen – Finn Bojsen – Manfred Jensen 

Hjerting.dk


Efter mange års tro tjeneste med at vedligeholde Hjerting.dk, blev det besluttet at 2019 måtte være året hvor det var tid til at overdrage Hjerting.dk til en yngre generation der kunne drive siden videre. Valget faldt på Hjerting Borgerforening.
 
Du kan læse mere om Hjerting Borgerforening her.

Læs mere her
Luthers Nøgle 2018


For 9. år i træk blev middelalderspillet om Luthers Nøgle med årets konfirmander en stor succes. Over 500 konfirmander og ca. 140 frivillige var mødt op i de smukke omgivelser i spejderlejren i Terp ved Bramminge. Vejrguderne var i år med os. - Højt humør og godt vejr gav de mange medvirkende en sjov, lærerig og spændende dag med at løse de mange opgaver.

Se billederne her!

Læs mere her
 • New Hair dsign
  - støtter hjerting.dk
 • Hjerting installationsforretning
  - støtter hjerting.dk


  Hjerting Installationsforretning har udarbejdet en række kvalitetsstyrings- og sikkerhedssystemer som gør virksomheden i stand til at håndhæve denne grundholdning.

 • Arkitektfirmaet TEKT A/S
  - støtter hjerting.dk


  Arkitekterne med det lokale kendskab.
  Tidligere Hallen og Nordby.

 • MacArtney
  - støtter hjerting.dk


  Worldwide Underwater Technology:  Vi er en global leverandør af undersøisk teknologi med speciale i design, fremstilling, salg og service af systemer til offshore-operatører.
    


 • Underbjergs Køreskole
  - støtter hjerting.dk


  Trafikskolen startede i 1993, først under navnet Underbjerg`s Køreskole (Hjerting), hvor der udelukkende blev undervist i personbil, men hurtigt ændrede dette sig til alle kategorier af kørekort og snart også til den erhvervsmæssige del af person- og godsbefordring.

 • ArkiverDK
  - støtter hjerting.dk


  Besøg mere end 5oo historiske lokalarkiver

 • EDC Poul Erik Bech
  - støtter hjerting.dk


  Hjertings lokale Ejendomsmægler

 • Hjerting Posten
  - støtter hjerting.dk


  Hjertings lokale avis.

 • Butikken
  - støtter hjerting.dk


  Butikken tilbyder en række lækre specialiteter og økologiske varer.
  Også stort udvalg i øl og vine.


 • Rema 1000
  - støtter hjerting.dk


  Rema 1000 på Havbakken 2 -  Hjertings nye dagligvarebutik.

 • Jon & Dittes Hus
  - støtter hjerting.dk


  Stiftelsen skal stilles til rådighed for borgerne i Hjerting til henholdsvis kulturelle og lokalhistoriske aktiviteter. Grandelauget, Jagtforeningen, Fiskeriforeningen, Borgerforeningen udpeger hver et medlem til bestyrelsen.

 • Hjerting El-og Vand
  - støtter hjerting.dk


  Forsyningen med el og vand varetages af henholdsvis Hjerting Transformatorforening, Hjerting Elforsyning og Hjerting Vandværk med fælles administration

 • Peters auto
  - støtter hjerting.dk


  Service til private og erhvervskunder af
  person og varevogne.

  dot EN GLADERE BILIST


 • Henriks cykler
  - støtter hjerting.dk


  Reparation af cykler Gl. Guldagervej 43.

 • Hjerting Badehotel
  - støtter hjerting.dk


  Hjerting Badehotel fejrer i 2014 ethundrede året for genopbygningen af Hotellet, efter det nedbrændte i 1914.

 • E-20 reklamebureau
  - støtter hjerting.dk


  E-20 reklamebureau er et fullservice reklamebureau med base i Esbjerg. Vores kernekompetencer omfatter bl.a grafisk design og udvikling af websites.


På Hjerting by´s hjemmeside kan du blive orienteret om, hvad der sker i Hjerting.
Du kan finde oplysninger og adresser på butikker og servicevirksomheder, offentlige virksomheder og institutioner, foreninger, bogbus, daginstitutioner og skoler samt lokalarkiv.

 
Her er en oversigt over, hvad der sker i Hjerting i den kommende måned.
Alle er velkomne til at indsende begivenheder, der kan have interesse for byens borgere.

Se alle arrangementer


Foreningens navn er Hjerting.dk med hjemsted i Hjerting, Esbjerg kommune.
Foreningen er upolitisk og uafhængig af organisationer og foreninger.

Foreningens formål.
At eje og drive en hjemmeside for Hjerting By.
At informere om hvad Hjerting kan tilbyde indbyggere og turister indenfor kultur, handel og service.

  
  skriv til os

 Facebook

  Copyright © 2013 Hjerting.dk. All Rights Reserved.